Publications

LAST MILE LOGISTICS DELIVERY IN THE FASHION RETAIL SECTOR: THE CASE OF POLAND

The paper analyses the delivery options available to Polish customers. It compares two companies: Zalando, a solely online fashion player, and TOP SECRET,an omnichannel retailer which uses both online and traditional stores. For each company, an overview of logistic systems is presented and delivery options as well as product return conditions are analysed. This snapshot of the fashion market confirms that Polish customers have a wide choice of delivery options, from home delivery, through manned collection points (post offices, kiosks and others), to a well-developed city network of automated lockers. In the case of TOP SECRET, in-store collection was also possible. However, delivery times, from up to two days, are not as fast as countries such as the United Kingdom, where next day delivery is offered by local retailers. The development of e-commerce and omnichannel was stimulated by the recent modernisation of the transport and logistics networks in Poland.

Educational Programmes as Part of CSR Strategy in Logistics

The idea of corporate social responsibility (CSR) becomes a popular base to form a long-term competitive strategy in logistics. Global logistic market demands high efficiency, complying with global quality standards and offering services at unified prices worldwide. Therefore logistic companies very often aim to raise their competitive potential by forming a strategy that allows for a long-term stable growth, based not only on reaching economic goals, but also on friendly coexistence of the company and its environment (CSR approach). The paper shows that educational programmes can be applied in relation to various issues of social responsibility chosen by an individual company. They can become an efficient tool to fulfill CSR goals in a strategy of a global logistic provider, as well as it can support the strategy of a much smaller logistic company. The benefits of a well-designed and implemented educational programmes are presented.

The Use of EU Funds for Transport Infrastructure in Poland

Significant backlog of transport infrastructure development in Poland is to a great extent a consequence of small capital spending on transport development. Since Poland entered the EU, European funds are an important source of support to infrastructure investments in transport sector. Financial support from the European Regional Development Fund and the Cohesion Fund optained by Poland in years 2004–2006 and 2007–2013, allowed for a substantial increase in investment expenditure on transport infrastructure and as a result, allowed for accelerating infrastructure modernization. Also in the current budgetary perspective of 2014–2020 there are no delays in the use of the structural funds and the Cohesion Fund. The processes of signing funding agreements and the submission of applications for refund are smoothly covered.

Bezpieczeństwo we współczesnych łańcuchach logistycznych

Jednym z istotnych zadań stojących przed współczesnymi menedżerami logistyki jest przewidywanie ryzyka związanego z realizacją konkretnych procesów, a następnie jego minimalizacja. Czynniki ryzyka pojawiające się w procesach logistycznych związane są zazwyczaj z zasięgiem łańcucha dostaw (globalny, krajowy, lokalny), rodzajem podmiotów i środków transportu zaangażowanych do realizacji procesu oraz charakterystyki towaru będącego przedmiotem przewozu. Ze względu na różnorodność i specyfikę realizowanych procesów czynniki ryzyka dla konkretnego procesu mają często unikalny charakter.

Rynek jako obszar ryzyka w działalności logistycznej

Firmy logistyczne operują w bardzo zróżnicowanym i zmiennym w czasie otoczeniu rynkowym. Rynek razem z takimi obszarami, jak: geopolityka, środowisko, infrastruktura i organizacja jest miejscem generującym różnorodne zagrożenia w stosunku do efektywności łańcuchów logistycznych. Ryzyko to związane jest przede wszystkim z czynnikami koniunkturalnymi, a także dotyczącymi zmian w otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstwa. Zarządzanie ryzykiem wymaga stosowania procedur bezpieczeństwa, ale często także podejmowania niestandardowych i innowacyjnych działań.

Wpływ aliansów kontenerowych przewoźników morskich na funkcjonowanie rynku przewozów morskich.

Alians strategiczny stanowi trwałą formę współpracy operacyjnej pomiędzy przedsiębiorstwami, które łącząc potencjał operacyjny, dążą do umocnienia swojej pozycji rynkowej. Przyjmują zazwyczaj formą porozumienia miądzy niezaleąnymi przedsiąbiorstwami, mającego na celu wspólną realizacją projektu lub wspólne prowadzenie działalności dzięki łączeniu posiadanych zasobów i umiejętności. W artykule przedstawiono genezę powstawania aliansów w kontenerowych przewozach morskich oraz możliwy wpływ jaki mają alianse na kształt i funkcjonowanie rynku morskich przewozów kontenerowych.

Bezpieczeństwo w morskich przewozach kontenerowych

Od końca lat 60. XX wieku kontener staje się konsekwentnie najbardziej uniwersalnym opakowaniem transportowym dla coraz szerszej grupy ładunków. Konsekwencje tego procesu widoczne są przede wszystkim w aspektach: ilościowym, jakościowym oraz rynkowym. W aspekcie ilościowym – jako stały, globalny wzrost wolumenu towarów obsługiwanych przez terminale kontenerowe. To również inwestycje związane z budową nowych terminali kontenerowych, rozwój istniejących oraz inwestycje infrastrukturalne mające na celu efektywne włączenie terminali kontenerowych w funkcjonowanie krajowych systemów transportowych. W aspekcie jakościowym, konsekwencje powszechnego użycia kontenerów przejawiają się ciągłym wprowadzaniem modyfikacji kontenerów w zakresie ich konstrukcji pod kątem zabezpieczenia ładunku, trwałości samego kontenera, czy też zwiększenia jego ładowności lub przestrzeni ładunkowej. W aspekcie rynkowym, bezpośrednie konsekwencje konteneryzacji to przede wszystkim konstruowanie nowych typów kontenerów, modyfikacje pod względem technicznym, czy też wyposażanie kontenerów w elementy tworzące specjalistyczny osprzęt do mocowania i transportu konkretnych typów ładunku (np. kontenery specjalistyczne oraz przystosowane np.: do transportu samochodów, odzieży, ładunków płynnych luzem).

WYZWANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRZEPŁYWU INFORMACJI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW

Firmy logistyczne operują w bardzo zróżnicowanym i zmiennym w czasie otoczeniu rynkowym. Rynek razem z takimi obszarami, jak: geopolityka, środowisko, infrastruktura i organizacja jest miejscem generującym różnorodne zagrożenia w stosunku do efektywności łańcuchów logistycznych. Ryzyko to związane jest przede wszystkim z czynnikami koniunkturalnymi, a także dotyczącymi zmian w otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstwa. Zarządzanie ryzykiem wymaga stosowania procedur bezpieczeństwa, ale często także podejmowania niestandardowych i innowacyjnych działań.

DETERMINANTY BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZÓW KONTENEROWYCH

Parametry techniczne i konstrukcyjne kontenerów określo-ne zostały przez Międzynarodową Organizację Standaryza-cyjną ISO w 1968 r., a następnie powszechnie zaakceptowa-ne i przyjęte do obrotu kontenerowego na całym świecie. Dzięki temu, możliwe stało się globalne wykorzystywanie kontenerów, bez konieczności każdorazowego analizowania i dopasowywania parametrów technicznych środków trans-portu oraz urządzeń przeładunkowych. Konstrukcja kontene-ra ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo nie tylko prze-wożonemu ładunkowi, ale także osobom, które zaangażowa-ne są w jego obsługę na każdym etapie procesu transporto-wego.